Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus

Schoolregels

Dit zijn de schoolregels van de Copernicus SG.
Deze regels zijn er om samen op een prettige manier met elkaar om te gaan.
Dit document sluit aan op het leerlingenstatuut van het Atlas College (versie juli 2012)

Inleiding

Een school is een ingewikkelde organisatie waarin veel mensen met elkaar moeten werken en studeren. Het is belangrijk om bepaalde regels met elkaar af te spreken zodat dit zo goed mogelijk kan.
Die regels hebben te maken met:
 • Studie Het is belangrijk dat er in school genoeg rust en ruimte is om te leren en te werken.
 • Fatsoen Iedereen in school behandelt een ander én de spullen van een ander met fatsoen en respect.
 • Veiligheid We zijn met elkaar verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Je moet op school veilig zijn en je veilig voelen.

Studie

School is er om te studeren dus als leerling zorg je ervoor dat je
 • op tijd in de les bent.
 • niet het lokaal verlaat zonder toestemming van de docent.
 • altijd je boeken/schriften/werkboeken etc. mee neemt naar je les
  (je mag namelijk je boeken etc. niet halen tijdens de les).
 • het huiswerk gemaakt hebt (zie Magister en studieplanner).
Als docent zorg je ervoor dat
 • je op tijd in de les bent.
 • het huiswerk op Magister en/of in een studiewijzer (onderbouw) dan wel PTA (bovenbouw) wordt gezet.

Fatsoen

Iedereen behandelt elkaar met respect. Dus we
 • luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken.
 • gaan niet in discussie wanneer we worden aangesproken op ons gedrag, maar passen ons gedrag aan.
 • laten geen troep achter.

Veiligheid

Om veilig te zijn en je veilig te voelen
 • pest je anderen niet.
 • scheld je anderen niet uit.
 • gebruik je geen geweld en houd je je handen thuis.
 • bedreig je anderen niet.
Omdat er in school veel verschillende plekken/ruimtes zijn die allemaal verschillend gebruikt (mogen) worden, volgt er een overzicht van verschillende regels die daar gelden. Vanzelfsprekend hebben deze regels ook te maken met studie, fatsoen en veiligheid.

Sociale media (Twitter, Facebook etc.)

 • Het is leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media,
  tenzij hier door de leraar opdracht toe is gegeven.
 • Het is toegestaan om via sociale media kennis en informatie te delen, tenzij het vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en anderen kan schaden.
 • Het is niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties en personen op de sociale media te zetten, tenzij de schoolleiding of docenten expliciet toestemming hebben gegeven voor plaatsing daarvan.
Regels sociale media leerlingen.pdf

Buiten de school

 • Er mag alleen gerookt worden in de aangewezen gedoogzone. Deze bevindt zich naast de deur van het magazijn van de conciërges. Laat je peuk niet slingeren, maar gebruik de daarvoor bestemde asbak.
 • De buurt heeft geen last van ons en dus ook de ‘badminton’ niet. Het hoekje bij de ‘badminton’ is geen hang- of rookplek. De fietsenrekken bij de ‘badminton’ zijn niet bestemd voor Copernicus-leerlingen.
 • Fietsen moeten in de stalling op het schoolplein in de rekken worden gehangen of gezet. Fietsen met kratten moeten in het gedeelte van de stalling met clips gezet worden. Een brommer of scooter zet je in het ‘brommerhok’ (sleutel is te verkrijgen bij de conciërges).

In de school

 • Kauwgom is in de hele school niet toegestaan.
 • Ook energiedrankjes zijn in de hele school niet toegestaan.
 • Jassen, petten en mutsen zijn niet toegestaan.
 • Op de tafels zitten is niet toegestaan.
 • Eten en drinken mag alleen in de aula’s en de grote hal.
 • Als je wilt rennen, doe je dat buiten, niet in de school.

Mediatheek

In de mediatheek gelden natuurlijk de zelfde regels als in de rest van de school.
Daarnaast kent de mediatheek nog een aantal andere regels:
 • Er is een schoolpas nodig om boeken, dvd’s etc. te kunnen lenen in de mediatheek.
 • Tassen etc. zijn verboden in de mediatheek.
 • In de mediatheek is het niet toegestaan te telefoneren.
 • Wanneer geleende spullen te laat worden teruggebracht, wordt een boete opgelegd.
 • Zolang de boete niet betaald is, mogen er geen nieuwe spullen geleend worden.

Computers

 • Het is verboden om schade toe te brengen aan de soft- en hardware van school.
 • Wanneer er gebruik van een computerwerkplek wordt gemaakt, ben je daar als gebruiker verantwoordelijk voor. Meld het direct (bij je docent of dhr. Greven) wanneer er iets niet in orde is met de computer of de randapparatuur.
 • Laat anderen NOOIT jouw account gebruiken en sluit altijd zelf je computer af.
 • Een computer mag alleen voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden
  (dus geen spelletjes etc.).
 • Er mogen geen tassen op de tafels en tussen de computers worden gezet.

Op de gangen en de leerpleinen

Aanwezigheid op de gangen en leerpleinen mag nooit de lessen hinderen.
En op de gangen en leerpleinen geldt:
 • Er wordt niet gegeten en gedronken.
 • Er mag niet gebeld worden met een telefoon.
 • Er wordt geen lawaai gemaakt en er wordt niet gerend.
 • Er mag niet op tafels gezeten worden.
En verder:
 • Zet na gebruik alle stoelen en tafels weer terug.
 • Je bent op een leerplein om te werken. Als je iets anders wilt dan werken, ga je naar de aula.Dit geldt ook in de pauzes. Alleen leerplein 115 mag in de pauzes niet gebruikt worden.
 • Wanneer je lessen op een dag afgelopen zijn, mag je natuurlijk op school blijven om te werken. Als je niet wilt werken, blijf je niet op school, ook niet op het schoolplein.

In het lokaal

 • Je bent op tijd in de les, met alle spullen die je nodig hebt.
 • Er mag niet gedronken en/of gegeten worden in het lokaal, ook geen kauwgom.
 • Alleen docenten mogen de ramen, de zonwering en de verwarming bedienen.
 • Het aanbrengen van deodorant, parfum en/of make-up is niet toegestaan, tenzij de docent anders aangeeft.
 • Jassen, petten en mutsen zijn ook hier niet toegestaan.

Gebruik van smartphones, tablets, Ipads, laptops etc.

 • In het lokaal is het gebruik/vasthouden/bezig zijn met deze apparaten verboden tenzij de docent opdracht heeft gegeven voor het gebruik ervan.
 • Bellen is alleen toegestaan in de aula en buiten.
 • In de trappenhuizen mag je je telefoon niet gebruiken dus ook niet om te appen etc. (i.v.m. veiligheid en doorstroming).
Wanneer je je apparatuur niet volgens de schoolregels gebruikt, wordt deze ingenomen. Je kunt je apparatuur uiterlijk aan het einde van de schooldag ophalen bij de docent of andere volwassene die deze heeft ingenomen.

Wanneer je de regels overtreedt

We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen zich aan de regels houdt. Doe je dat niet, dan kun je tot de orde geroepen worden en straf krijgen.
Degene die je aanspreekt op je gedrag, geeft aan of je je nog diezelfde dag moet melden bij de conciërges. De conciërges zetten je aan het werk.
Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat iemand van het personeel jou een straf geeft die hij zelf bedacht heeft.

Te laat

Wanneer je ongeoorloofd te laat in de les bent (maakt niet uit in welk uur),
moet je je de volgende schooldag om 8.00 uur melden bij de verzuimcoördinator
(dhr. Mol/dhr. De Jong). Dus ook als je het eerste uur geen les hebt!
Wanneer je je niet meldt, moet je nog dezelfde dag een uur nakomen.
Verder dient onderstaande tabel als uitgangspunt bij het bepalen van de straf.
In bovenstaand overzicht is aangegeven welke sancties gehanteerd kunnen worden bij overtredingen die te maken hebben met de veiligheid en de orde in de school.
Het gaat hierbij vooral om het niet voldoen aan afspraken die we binnen de school hanteren buiten de lessituatie.
Dit is niet goed te formuleren voor situaties binnen de les. Wat te doen als een leerlingen bijvoorbeeld geen werk bij zich heeft, niet gemaakt heeft, tijdens de les zit te praten, met andere dingen bezig is, zit te eten etc.?
Hiervoor moeten maatregelen getroffen worden die passen bij de soort overtreding en bij de aard en stijl van de docent. De docent lost deze zaken dan ook zelf op, hij is immers de direct verantwoordelijke.
Laat sancties zoveel mogelijk aansluiten bij de overtreding.
Bijvoorbeeld:
 • Werk niet af of niet mee dan wel niet voorbereid: laat de leerling inhalen
 • Apart zetten, een gerichte straftaak, nablijven zijn hierbij mogelijkheden.
 • Conflicten los je moeilijk op binnen de klas, ten overstaan van de hele groep. Buiten de klas en nog beter na de les laten conflicten zich vaak sneller en beter oplossen.
 • Als de leerling hierop niet reageert, volgt hij instructies niet op en wordt naar een “hogere” instantie verwezen. De volgorde hierbij is: mentor – afdelingsleider – directeur.
 • Blijf altijd met een leerling in gesprek.
 • Zorg ervoor dat je aan het eind de bevestiging krijgt dat de zaak is afgedaan.
 • Schroom niet om bij een slepend relatieconflict de hulp van een ander in te roepen.
Veel schoolregels vragen niet om sancties, maar om naleving. Een verzoek het petje af te zetten, wordt vrijwel altijd ingewilligd. Het dreigen met sancties leidt vaak tot escalatie, vooral wanneer de leerling de regel als onrechtvaardig ziet.
Regels kunnen pas met succes worden toegepast als men de redelijkheid ervan inziet. Dus moeten we ze uitleggen zonder zinloze discussies aan te gaan.
Bespreek minstens een keer per jaar met de eigen mentorklas het reglement en ga vooral in op de achtergronden daarvan.
Het is een goede zaak wanneer de leerlingenraad betrokken wordt bij het opstellen van de schoolregels.
Alle maatregelen worden wel overwogen in alle rust getroffen en zeker niet in een opwelling. We moeten emotionele beslissingen voorkomen. Als daar tijd voor nodig is moeten we die nemen, bijvoorbeeld zelfs door een leerling tijdelijk uit de lessen te halen voor een afkoelingsperiode.
Let wel: Het hanteren van regels vraagt om brede consensus en de instelling van alle personeel om daaraan mee te werken.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
copernicus@atlascollege.nl

Verleg je grenzen