Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Onderbouw

De Copernicus onderschrijft de doelstelling van de (nieuwe) onderbouw zoals die geformuleerd is door de Taakgroep Vernieuwing Onderbouw: 'Het onderwijs in de onderbouw wil recht doen aan de ontwikkelingsfase van kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar door hen te helpen hun wereld te begrijpen en uit te breiden, hen te leren omgaan met verschillen tussen individuen en groepen mensen en door hen in staat te stellen in toenemende mate zelf sturing te geven aan hun leren en zelf verantwoordelijkheid te nemen.'

We willen in de onderbouw bewust werken aan het vergroten van sociale vaardigheden en die dan ook meten. We willen dat leerlingen in staat zijn om te reflecteren op hun eigen sociaal gedrag. Daarnaast moet de onderbouw funderend zijn: basiskennis en –vaardigheden zullen moeten worden aangebracht. Deze kennis en vaardigheden vinden we terug in de kerndoelen die per vak of leergebied zijn geformuleerd.

Tot slot is de onderbouw ook de periode van oriëntatie en keuze. In de twee jaren van de onderbouw zal de leerling zich moeten oriënteren op wat hij kan en wil om vervolgens een definitieve keuze voor een schoolstroom (mavo, havo of vwo) te maken en daarna de keuze van het juiste vakkenpakket.

Brugklasperiode: klassen 1 en 2

In het eerste brugjaar worden de klassen ingedeeld in niveaugroepen MH (mavo/havo), HV (havo/vwo) en V(vwo) op grond van het advies van de basisschool, de resultaten van de NIO-toets en DLE’s en, indien beschikbaar, de score van de Cito-entreetoets. In klas 1 kan je kiezen voor de sportklas.

Alle leerlingen krijgen dezelfde lessen in dezelfde vakken.
Om de leerlingen de kans te geven zich optimaal te ontplooien, duurt onze brugperiode twee jaar. Dankzij gedifferentieerd onderwijs kan elke leerling op zijn of haar eigen niveau werken. Pas aan het einde van het tweede jaar wordt dus definitief bepaald in welke schoolsoort de leerling verder gaat: mavo, havo of vwo.

Toelating
Voor toelating tot de brugklas van de locatie Copernicus is minimaal het advies ‘vmbo gemengde en theoretische leerweg’ vereist. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de basisschool en daarna evt. met de ouders van betreffende leerling.

Klas 1

Introductie nieuwe brugklasleerlingen
In het eerste brugklasjaar staat het wennen aan de nieuwe school voorop. Voor kinderen van twaalf jaar is de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een behoorlijke ingreep in hun bestaan. De school is voor hen een nieuwe, vreemde wereld. Dat geldt voor het gebouw, de docenten, een deel van de vakken en het merendeel van de medeleerlingen.

Wenweek
De eerste week staat volledig in het teken van de kennismaking met de klasgenoten, de mentor, de docenten en het gebouw. Het programma wijkt af van het normale lesrooster. Aan het eind van de week vindt een feestelijke afsluiting plaats.

Introductieperiode
Na de wenweek volgt een periode waarin zaken centraal staan als: omgaan met elkaar, werken met een agenda en het plannen van huiswerk. Er worden wel toetsen afgenomen, maar deze tellen nog niet mee voor het rapport.

Afdelingsleider
Naast de eerdergenoemde taken heeft de afdelingsleider van de brugklas tot taak contact te onderhouden met de basisscholen. Alle leerlingen die naar de Copernicus gaan, worden met de leerkracht van groep 8 doorgesproken. Samen met de leerkracht wordt een groepsindeling gemaakt.
Gedurende het schooljaar wordt de ontwikkeling van de leerling teruggekoppeld aan de basisschool.

Junior-mentor
Naast een mentor hebben de eerste brugklassen ook nog een aantal junior-mentoren per klas. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die brugklassers begeleiden en met raad en daad terzijde staan. Daarnaast nemen de junior-mentoren deel aan allerlei activiteiten

Klas 2
Het tweede brugklasjaar kent net als klas 1 drie niveaus, namelijk mavo/havo, havo/vwo en vwo. In klas 2 zijn er nog steeds sportklassen mavo/havo, sportstroom havo/vwo en vwo. Aan het eind van de tweede klas wordt op grond van de verzamelde gegevens een schooladvies uitgebracht, waarin wordt vastgelegd of de leerlingen hun studie voortzetten in de afdeling mavo, havo of vwo.

De onderbouwresultaten op de Copernicus zijn zeer goed (zie ook de rapporten van Inspectie, Elsevier en Trouw), onze leerlingen behalen vaak een diploma op een hogere schoolstroom dan hun advies van de basisschool deed vermoeden, de eindexamenresultaten zijn minstens op het landelijk gemiddelde en onze leerlingen doen het goed in het vervolgonderwijs (MBO, HBO en WO).

<< terug <<

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
[email protected]

Verleg je grenzen